Privacy en
cookies

Het Apotheekloket vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom behandelen en beveiligen wij jouw persoonsgegevens altijd met de grootste zorg. In deze privacy statement kun je lezen waarvoor wij jouw gegevens gebruiken, wat het doel hiervan is en hoe wij jouw gegevens beschermen.

Het Apotheekloket is een onderdeel van Mosadex C.V.

1. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens of apotheekgegevens?

Het Apotheekloket verwerkt je persoonsgegevens of apotheekgegevens in het kader van haar dienstverlening:

 • Wanneer je een persoonlijk accountprofiel aanmaakt op de website van Het Apotheekloket;
 • Wanneer je diensten van Het Apotheekloket afneemt. Dit is het geval wanneer je gebruik maakt van (interactieve) diensten via de website van Het Apotheekloket;
 • Wanneer je contact hebt met Het Apotheekloket. Dit contact kan persoonlijk of telefonisch zijn, via e-mail of wanneer u een contactformulier invult, gebruik maakt van onze (mobiele) websites of inlogt op uw account.

Het Apotheekloket verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Alle persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Het Apotheekloket gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de service- en dienstverlening en de interne bedrijfsvoering.

2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens of apotheekgegevens?

Bij Het Apotheekloket hebben alleen bevoegde medewerkers toegang tot jouw gegevens. Het Apotheekloket verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen omdat je interesse getoond hebt voor een vacature, werkplek of omtrent aan- en verkoop van een apotheek;
 • Verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het Apotheekloket analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

3. Uitwisselen van jouw persoonsgegevens

Het Apotheekloket laat geen gebruik van jouw persoonsgegevens of apotheekgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Het Apotheekloket zal persoonsgegevens of apotheekgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze service- en dienstverlening voor jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens door alle bedrijven. Het Apotheekloket blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op inzage in je gegevens. Hierover kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Mosadex C.V. De FG behandelt je verzoek binnen 4 weken. Wanneer blijkt dat je gegevens niet kloppen, dan heb je het recht deze door Het Apotheekloket te laten corrigeren dan wel verwijderen. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Dit kan wanneer je geen prijs meer stelt op informatie over de service- en dienstverlening van Het Apotheekloket.

Functionaris Gegevensbescherming kun je bereiken via;
fg@mosadex.nl
T: +31 6 11 90 70 30

Het Apotheekloket
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Weegschaal 14
5215 MN ’s-Hertogenbosch


Een reactie voorzie je van je naam, contactgegevens en een omschrijving van het verzoek.

5. Klachten

Heb je klachten of complimenten over de wijze waarop Het Apotheekloket je persoonsgegevens of apotheekgegevens behandelt? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail of telefoon. Mocht je er niet met de FG uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Het Apotheekloket neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens of apotheekgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen ingezet om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De genomen maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en gangbare richtlijnen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via fg@mosadex.nl .

7. Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Het Apotheekloket bewaart persoonsgegevens of apotheekgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen van de gegevensverwerking dan wel de wet dit verplicht.

8. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Het Apotheekloket maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door je browser op je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. Het Apotheekloket gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Via de website van Het Apotheekloket wordt verder een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Het Apotheekloket heeft Google niet toegestaan de verkregen “Analytics”-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

9. Wijzigingen in het privacy statement

Uiteraard gebruiken wij je persoonsgegevens of apotheekgegevens enkel op de manier zoals hierboven beschreven. Maar het omgaan met persoonsgegevens en apotheekgegevens is aan verandering onderhevig, vanwege bijvoorbeeld vereist volgens de wet. Wij houden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij behandelen de persoonsgegevens of apotheekgegevens in overeenstemming met de meest recente privacy statement. Wij adviseren je om met regelmaat te kijken of wij ons privacy statement hebben aangepast. Heb je vragen over ons privacy statement? Mail ons dan via fg@mosadex.nl.