Het Apotheekloket is er voor jou bij calamiteiten

Kun je als apotheker calamiteiten voorkomen en regelen? Voorkomen is lastig, regelen kan wel!

Het Apotheekloket is er voor jou bij calamiteiten

Vanuit de coöperatieve gedachte krijgt Mosadex regelmatig de vraag of zij er voor hun leden zijn in onvoorziene situaties. Onvoorziene situaties, zoals ziekte of overlijden, waar iedereen mee te maken kan krijgen. Het zijn dingen waar je liever niet iedere dag bij stil staat, maar het is van belang om zaken goed op orde te hebben mocht een calamiteit zich voordoen.

Als eigenaar van een apotheek is dit nog belangrijker. Voorbereiding is cruciaal om jouw familie, personeel en patiënten in staat te stellen om, als het moet, te kunnen handelen. Je kunt zelf belangrijke stappen zetten door zaken op voorhand te regelen, zoals: een testament opstellen, het geven van machtigingen en het maken van afspraken met collega-apothekers over waarneming. Jouw omgeving weet dan hoe te handelen in geval van een calamiteit.

Verschillende fases

De ernst van een calamiteit en de ondersteuning die daarbij nodig is, is te onderscheiden in verschillende fases. De acute fase vraagt om andere middelen dan een situatie op de middellange- of langere termijn; zoals het waarnemen van de apotheek of het overdragen aan een opvolger. In de praktijk vraagt dit altijd om maatwerk. We zetten de verschillende fases op een rij:

1. Acute fase

In de acute fase moet er bij uitval van de apotheker direct – binnen 24 uur – als noodvoorziening hulp worden verleend. Deze hulp is mogelijk van korte duur; bijvoorbeeld één week tot één maand. Vaak wordt dit opgelost door collega-apothekers of een al verbonden waarnemer in de apotheek.

2. Middellange termijn

Indien de apotheker niet langer actief kan zijn, is het belangrijk om continuïteit aan te brengen in de apotheek. Naast de dagelijkse organisatie, moeten ook de belangen voor de middellange- en lange termijn gewaarborgd worden. Om dit te kunnen doen moet de waarnemend apotheker of familie besluiten nemen op het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Hiervoor is een machtiging of volmacht van de apotheker en/of eigenaar noodzakelijk. Een waarnemend apotheker is namelijk niet bevoegd om alle besluiten te nemen die door de eigenaar worden genomen. En wie houdt vervolgens toezicht op de waarnemer?

3. Lange termijn

Als blijkt dat de apotheker en/of eigenaar niet meer terugkeert in zijn praktijk, is het van belang om het voortbestaan van de apotheek te waarborgen. Is de opvolging al geregeld? Dan moet dit ingevuld en uitgevoerd worden. Indien dit nog niet duidelijk is, kan verkoop en overname van de apotheek een optie zijn. Dit is een intensief proces waarbij jouw belangen goed behartigd moeten worden. Tijdens dit proces dient de apotheek zo goed mogelijk gemanaged te worden, om een optimale opbrengstwaarde te kunnen realiseren.

Samen ondersteunen

Mosadex wil haar leden in al deze fases ondersteunen via Het Apotheekloket en waar gewenst, in samenwerking met de volgende partijen:

  • Een accountant, vertrouwensperoon en/of notaris van de apotheker. Bij calamiteiten is een vertrouwensrelatie essentieel om zaken te kunnen overzien, beslissen en te handelen conform jouw wensen. Eventueel op basis van een volmacht, machtiging of testament.
  • Collega-apothekers, waarmee mogelijk al afspraken zijn gemaakt.
  • Professionele partijen, met als doel het waarborgen van continuïteit van de zelfstandige, openbare apotheek. Bekijk onze marktpartijen.

Wat kun je zelf doen?

Wij vragen je om na te denken over calamiteiten en om een regeling op te stellen. Dit kan in de vorm van een machtiging of volmacht zijn, of het opstellen van een levenstestament. Maak dit vervolgens kenbaar binnen je familie en de apotheek.

Bij het opstellen van een regeling kun je gebruikmaken van deskundige partijen die kennis hebben van apotheeksbedrijfsvoering én bekend zijn met de coöperatie en werkwijze van Mosadex Groep. Dit alles om vanuit een geïntegreerde aanpak, in alle fases een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Hulp bij een calamiteit

Leden van Mosadex kunnen Het Apotheekloket in geval van een calamiteit altijd benaderen. Afhankelijk van de situatie wordt per fase gekeken op welke wijze we jou, al dan niet in samenwerking met andere partijen, kunnen helpen.

Deze service is gratis en exclusief voor leden van Mosadex. Wil je meer weten, of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Het Apotheekloket T +31 6 11 90 70 30 of E info@hetapotheekloket.nl.
 

> Lees hier het verhaal van apotheker Jan Dam <